SwedPedMed är ett svenskt nätverk som skapar förutsättningar för olika sponsorer att på ett etiskt sätt studera och utveckla läkemedel för barn enligt gängse lagar och regelverk.

Kunskapen om barns läkemedelsbehandling är begränsad. Den säkerhet som vuxnas läkemedelsbehandling är grundad på saknas för många läkemedel som ges till barn. Endast 30 % av världens läkemedel har en godkänd indikation på barn och av dessa har högst hälften en godtagbar dokumentation på barnpatienter. Dessutom är kunskapen om långtidseffekter och biverkningar eftersatt när det gäller läkemedelsbehandling till barn. Det går inte att direkt överföra kunskaper om läkemedel på vuxna till barn eftersom barnet ofta har ett annat sätt att bryta ned läkemedel på och att sedan utsöndra dem. Läkemedlet kan dessutom ha annorlunda mönster för effekter och biverkningar på barn jämfört med vuxna.

Förutsättningarna för att pröva nya läkemedel på barn måste förbättras. Pediatrisk läkemedelsutveckling bygger på samarbete i nätverk mellan olika enheter i sluten och öppen vård. SwedPedMed är ett sådant nätverk i Sverige. Det svenska nätverket samarbetar i sin tur med Nordiska och Europeiska nätverk för att i vissa studier få tillräckligt stora patientantal och på så sätt säkerställa konklusiva resultat. Klinisk forskning och utveckling av läkemedel för barn i Sverige ska bygga på samarbete mellan de sju regionala noderna i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Linköping och Umeå.