SwedPedMed medlem i EU projektet c4c

Utveckling av läkemedel för barn i Europa- nytt europeiskt public-private partnership satsar miljardbelopp

Mindre än en tredjedel av världens läkemedel har ett godkänt användningsområde för barn och mindre än hälften har någon gång prövats vetenskapligt på barn (för nyfödda är siffran mindre än 10 procent). Barn har samma rätt som vuxna att behandlas med effektiva och säkra läkemedel och ta del av nya behandlingsprinciper. Amerikansk och europeisk lagstiftning har lett till skärpta krav på att dokumentera läkemedels effekter, biverkningar och säkerhet på barn.

I maj 2018 startade ett stort europeiskt project, det sk “conect4children” (c4c) initiativet, vilket är ett stort nätverkssamarbete som ska skapa förutsättningar för och underlätta utveckling av läkemedel och behandlingssätt för barn i Europa.

Konsortiet“conect4children” (utskrivet COllaborative Network for European Clinical Trials for Children –c4c) vill stärka den europeiska konkurrenskraften för läkemedelsutveckling inom pediatriken genom att utnyttja EUs tillgång på klinisk expertis, patienter och sjukdomsregister, att utveckla gemensamma metoder för att studera sjukdomars förekomst och förlopp, nya behandlingar och jämförande studier.

Konsortiet skapar ett nytt nätverkssamarbete mellan 33 akademiska och 10 privata partners (läkemedelsföretag) i 20 länder i Europa.

Det sex-åriga projektet är ett multidisciplinärt public-private konsortium som skär genom olika expertområden och skapar förutsättningar för multinationella barnläkemedelsstudier i Europa med beaktande även av synpunkter från barnen och ungdomarna själva, samt deras familjer. De regulatoriska läkemedelsmyndigheterna medverkar också.

Avsikt och mål med projektet är

  1. att information om förutsättningarna i ett land att hitta läkare som är intresserade av att pröva nya läkemedelsbehandlingar kan fås genom en enda informationskontakt
  2. att utveckla ett nätverk där kunskap och erfarenhet finns att genomföra komplicerade prövningsprogram av hög kvalitet enligt gällande regelverk, med moderna metoder och möjlighet att utbilda berörda yrkesgrupper I klinisk läkemedelsutveckling
  3. att skapa ett nätverk som efter projektet ska fungera självständigt och vara självfinansierat

c4c projektet räknas som Europas hittills största public-private-partnership projekt (offentlig-privat-samarbete) med sin 1,4 miljarder budget, varav hälften betalas av vardera EUs H2020 forskningsprogram och Europeiska läkemedelsindustrifederationen. Se mer information om IMI: www.imi.europa.eu eller följ IMI_JU på Twitter: @IMI_JU.

I Sverige utgör nätverket SwedPedMed liksom de regional kliniska forskningsnoderna en viktig bas för samarbetet (se www.swedpedmed.se)

Ansvarig för svensk partner är prof Anders Rane vid Karolinska Institutet, avd klinisk farmakologi (anders.rane@ki.se, tel 0708257570)